W sytuacji gdy strony podpisały umowę najmu na czas określony, upływ terminu obowiązywania umowy pociąga za sobą kilka istotnych konsekwencji.