Wykonując przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje,…