Działalność gospodarcza, w ramach której przedsiębiorca nabywa wierzytelności, przejmując ryzyko niewywiązania się dłużnika z zobowiązania i w zamian wystawia swojemu…