Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na przedsiębiorcę, który zamierza zakończyć działalność gospodarczą, obowiązek sporządzenia remanentu…